Mezmur Protestant

Oromo Christian gospel/ Mezmur SongOromo music ethiopian “world music” “christian music” “oromo music” “english music” wongel gospel oromo spiritual

4 Comments

  1. Clearly, religion and Culture are something analogous to paper money having two sides. The front can be regarded as religion and the other side can be regarded as Culture . They cannot be separated from each other. Otherwise the value of Humanity is nothing.

    Reply
  2. Dhangala’i walaloosaa, yaa’i yaadasaa, dhikkisni/rukuttaan isaa, akkasumas dhandhamni yeedaloo Oromoo faarfannaa kanaa, dhugumattuu kan faaruu Oromoo karaatti as deebisu dha. Baay’een jaaladhee jira. Kun waanuma eebbifamaadha. Itti haa fufu.

    Reply

Post Comment